23-06-2017 14:01
Nawigacja
· Profile nauczania
· Jak zaplanowaliśmy rok szkolny?
· Jak oceniamy?
· Plan lekcji
· Dziennik elektroniczny
· Wykaz podręczników
· Egzaminy
· Warsztaty interdyscyplinarne
· Projekt edukacyjny
· Szkoła zimowa
· Kontakty zagraniczne
· Zajęcia pozalekcyjne
· Przedmioty na poziomie zaawansowanym
· Galeria
· Strona Główna
· Linki
· Szukaj
· Strona Startowa
· Ekosik
· Poczta szkolna
· Dokumenty szkolne
· Classroom
EKOS-MATH-GEOCACHING
Regulamin konkursu
Rekrutacja 2017
Profile nauczania
Wiecej o nas...
Regulamin
Wymagania egzaminacyjne
Przykładowe zadania
Potrzebne dokumenty
Jak do nas dojechać?
Wyniki matur
Wyniki 2005
Wyniki 2006
Wyniki 2007
Wyniki 2008
Wyniki 2009
Wyniki 2010
Wyniki 2011
Wyniki 2012
Wyniki 2013
Wyniki 2014
Szkoła z klasą

Szkoła z klasą

Media o nas ...
Piszą o nas...
Biblioteka
Strona domowa
Katalog on-line
Wymagania egzaminacyjne

Egzaminy wstępne do I Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu - zakres wymagań

Obowiązują wiedza i umiejętności opisane w podstawie programowej nauczania w gimnazjum. Można je znaleźć na przykład tutaj.

- Język polski
- Matematyka
- Biologia
- Chemia
- Fizyka
- Geografia
- Historia
- Język angielski
- Język niemiecki

JĘZYK POLSKI

 1. Treści nauczania
  1. Formy wypowiedzi: rozprawka, opis, recenzja, wywiad, charakterystyka.
  2. Pojęcia związane z retoryką i wypowiedziami o strukturze logicznej: teza, argument, przesłanka, wniosek, pogląd, ocena.
  3. Składniowe funkcje części mowy oraz części zdania, a także budowa wypowiedzeń złożonych (w związku z interpunkcją).
  4. Słowotwórcze i fleksyjne cząstki budowy wyrazów oraz posługiwanie się wiadomościami na ten temat w analizie znaczeń.
  5. Pojęcia dotyczące stylistyki: neologizm, archaizm, dialektyzm, stylizacja.
  6. Pojęcia (bez konieczności definiowania pojęcia i używania terminów): myśl przewodnia, sens symboliczny i metaforyczny utworu, realizm, fantastyka, groteska, narracja (pierwszo - i trzecioosobowa), symbol, alegoria, ironia, apostrofa, antyteza, kontrast.
  7. Rodzaje literackie oraz gatunki związane z epiką, dramatem i liryką.
  8. Posługiwanie się w czynnym języku terminami: wiersz sylabiczny i wolny, średniówka, przerzutnia, przenośnia, obraz poetycki, pytanie retoryczne, rodzaj i gatunek literacki, teatr, komedia, tragedia, fraszka, bajka, ballada, hymn, satyra, sonet, nowela, przypowieść, fabuła, akcja, biografia.
 2. Tworzenie tekstu własnego
  1. Budowanie wypowiedzi pisanych zgodnie z intencją i okolicznościami (w związku z sytuacjami życiowymi i lekturą),
  2. Rozpoznawanie i tworzenie wypowiedzi informujących, opisujących, wartościujących oraz służących wyrażaniu opinii, przekonywaniu i uzasadnianiu poglądów,
  3. Rozpoznawanie i rozumienie założeń komunikacji (sytuacje, emocje, oceny) oraz przewidywanie skutków wypowiedzi i dyskutowanie ich etycznego wymiaru (np. szczerość - nieszczerość, kłamstwo, manipulacja, agresja słowna, brutalność w zachowaniach językowych),
  4. Dokonywanie celowych zabiegów redakcyjnych w zakresie poprawiania i parafrazowania tekstów własnych i cudzych (m. in. streszczania, skracania, rozwijania, przekształcania stylistycznego),
  5. Dokonywanie intersemiotycznego przekładu treści obrazowych i akustycznych na wypowiedzi pisemne,
  6. Operowanie strukturami gramatycznymi odpowiednio do sytuacji i kontekstu wypowiedzi oraz wyjaśnianie wpływu użytych form na jej klarowność i spójność,
 3. 0dbiór tekstów kultury
  1. Dostrzeganie i komentowanie swoistych właściwości poznawanych utworów literackich i tekstów kultury oraz określanie funkcji zaobserwowanych środków wyrazu.
  2. Posługiwanie się w sposób naturalny i funkcjonalny w trakcie rozważania problematyki utworów poznawanymi pojęciami i terminami literackimi i kulturowymi.
  3. Dostrzeganie uniwersalności doświadczeń, przemyśleń, uczuć i aspiracji wpisanych w dzieła z różnych okresów i kręgów kulturowych (zwłaszcza tradycji biblijnej, antycznej, dworsko-rycerskiej, patriotycznej, społecznikowskiej).
  4. Porównywanie tworzywa literatury i innych dzieł sztuki.
  5. Omawianie i interpretowanie utworów w różnych zestawieniach kontekstualnych.
  6. Rozpoznawanie wartości w utworach oraz próby ich oceny na tle własnego świata wartości.
  7. Samodzielne, krytyczne ustosunkowanie się do obserwowanych zjawisk kultury; formułowanie, uzasadnianie i obrona w dyskusji (także na piśmie) własnych punktów widzenia, pomysłów interpretacyjnych i opinii o utworach.
  8. Dostrzeganie związku utworów z biografiami twórców i czasem historycznym.

Lektura

 1. Wybrane utwory z klasyki światowej:
  Biblia (O stworzeniu świata, O stworzeniu człowieka, Przypowieść o synu marnotrawnym, Przypowieść o siewcy); mitologia (wybór); Homer: Iliada ( fragment: Pojedynek Hektora i Achillesa); Sofokles: Antygona; Pieśń o Rolandzie (fragment: Śmierć Rolanda); W. Szekspir: Romeo i Julia.
 2. Wybrane utwory z klasyki polskiej:
  Bogurodzica; J. Kochanowski: Na dom w Czarnolesie, Do gór i lasów, Pieśń IX, Hymn Czego chcesz od nas Panie..., Tren VII, Tren VIII, A. Mickiewicz: Świteź, Dziady cz. II, Pan Tadeusz (Księga I: Inwokacja, Powrót Tadeusza, Nauka o grzeczności), J. Słowacki: Balladyna (fragmenty) A. Fredro: Zemsta, M. Białoszewski: Pamiętnik z powstania warszawskiego (fragmenty), W. Szymborska (wybór wierszy), Z. Herbert (wybór wierszy), Cz. Miłosz (wybór wierszy).
 3. Wybrane z czasopism i prasy codziennej teksty publicystyczne, informacyjne, reklamowe.

KULTURA POLSKA NA TLE TRADYCJI ŚRÓDZIEMNOMORSKIEJ

 1. Chronologia starożytności.
 2. Elementy historii i geografii świata starożytnego.
 3. Wybrane zagadnienia z życia codziennego Greków i Rzymian.
 4. Znaczenie mitologii, misteriów, obrzędów, świąt i uroczystości.
 5. Rola igrzysk olimpijskich i widowisk teatralnych.
 6. Podstawowe wiadomości o dziejach języka, alfabetu, pisma.
 7. Przykłady literatury i sztuki starożytnej Grecji i Rzymu.
 8. Powstawanie kultury chrześcijańskiej i jej związki z kulturą Grecji i Rzymu.
 9. Obecność wartości świata starożytnego w średniowieczu i nowożytnej Europie.
 10. Rola filozofii greckiej, prawa rzymskiego i Biblii w kulturze polskiej.

Przykładowy egzamin z języka polskiego - pobierz

Do góry

MATEMATYKA

 1. Liczby wymierne i działania na nich, przykłady wykorzystania kalkulatora; porównywanie liczb wymiernych; procenty i ich zastosowania praktyczne; potęga o wykładniku całkowitym; własności potęgowania; pierwiastki i ich podstawowe własności.
 2. Przybliżenia dziesiętne liczb rzeczywistych; przykłady liczb niewymiernych.
 3. Zapisywanie wyrażeń algebraicznych oraz obliczanie ich wartości liczbowych; wzory skróconego mnożenia.
 4. Przykłady funkcji (również nie liczbowych i nie liniowych); odczytywanie własności funkcji z wykresu.
 5. Równanie liniowe z jedną niewiadomą, nierówność liniowa z jedną niewiadomą; układ równań liniowych z dwiema niewiadomymi i jego interpretacja geometryczna.
 6. Zbieranie, porządkowanie i przedstawianie danych (tam gdzie to możliwe z użyciem technologii informacji).
 7. Proste doświadczenia losowe.
 8. Wielokąty, koło i okrąg; symetralna odcinka i dwusieczna kąta; kąt środkowy i kąt wpisany, cechy przystawania trójkątów, okrąg wpisany w trójkąt, okrąg opisany na trójkącie.
 9. Przykłady przekształceń geometrycznych.
 10. Obwód i pole wielokąta; pole koła i długość okręgu.
 11. Twierdzenia o związkach miarowych w figurach; twierdzenie Pitagorasa i jego zastosowania; figury podobne.
 12. Prostopadłość i równoległość w przestrzeni; graniastosłupy proste, ostrosłupy i bryły obrotowe (walec, stożek, kula); obliczanie pól powierzchni i objętości wielościanów oraz brył obrotowych

Przykładowy egzamin z matematyki - pobierz

Do góry

BIOLOGIA

 1. Struktura organizmu i funkcje, jakim ona służy (komórki, tkanki, organy).
 2. Przykłady różnych sposobów pełnienia tych samych funkcji życiowych przez organizmy zależnie od warunków środowiska.
 3. Budowa i funkcjonowanie układów organizmu człowieka.
 4. Stan zdrowia i choroby. Przykłady chorób zakaźnych oraz patologii w działaniu narządów; elementy epidemiologii, profilaktyki i leczenia omawianych chorób.
 5. Etapy biologicznego i psychicznego rozwoju człowieka i potrzeby z nimi związane.
 6. Informacja dziedziczna; cechy organizmu wynikające z wpływu genów i oddziaływań środowiskowvch.
 7. Relacje wewnątrz- i międzygatunkowe w przyrodzie. Krążenie materii i przepływ energii w różnych układach przyrodniczych.
 8. Działania człowieka w środowisku przyrodniczym i ich konsekwencje.

EDUKACJA EKOLOGICZNA

 1. Przyczyny i skutki niepożądanych zmian w atmosferze, biosferze, hydrosferze i litosferze.
 2. Różnorodność biologiczna (gatunkowa, genetyczna oraz ekosystemów) - znaczenie jej ochrony.
 3. Żywność - oddziaływanie produkcji żywności na środowisko.
 4. Zagrożenia dla środowiska wynikające z produkcji i transportu energii; energetyka jądrowa - bezpieczeństwo i składowanie odpadów.

Przykładowy egzamin z biologii - pobierz

Do góry

CHEMIA

 1. Substancje i przemiany chemiczne w otoczeniu człowieka. Metale i niemetale, mieszaniny, powietrze jako mieszanina gazów, tlen i azot - właściwości, tlenki, zanieczyszczenia powietrza.
 2. Budowa atomu: jądro i elektrony, składniki jądra, izotopy. Promieniotwórczość i jej różnorodne konsekwencje. Atomy, jony i cząsteczki, pierwiastki i związki chemiczne, symbole chemiczne, wartościowość pierwiastków. Wiązania chemiczne - jonowe i atomowe.
 3. Teoria atomistyczno-cząsteczkowa - nieciągłość budowy materii. Układ okresowy pierwiastków chemicznych - sposób usystematyzowania pierwiastków.
 4. Wagowe stosunki stechiometryczne w związkach chemicznych i reakcjach chemicznych - masa atomowa i cząsteczkowa, prawo stałości składu, prawo zachowania masy.
 5. Reakcje chemiczne i równania reakcji chemicznych.
 6. Woda i roztwory wodne - zagrożenia cywilizacyjne wynikające z jej zanieczyszczeń.
 7. Roztwory, rozpuszczalność, stężenia procentowe roztworów - podstawowe obliczenia.
 8. Typy związków nieorganicznych: kwasy, zasady, wodorotlenki, dysocjacja jonowa, odczyn roztworu, pH - w ujęciu jakościowym. Sole: reakcje substancji o właściwościach kwasowych z substancjami o właściwościach zasadowych, podstawowe właściwości i zastosowania wybranych soli.
 9. Surowce i tworzywa pochodzenia mineralnego: węgiel kamienny, ropa naftowa, gaz ziemny, wapień, gips, szkło.
 10. Węgiel i jego związki. Proste węglowodory nasycone i nienasycone, alkohole, kwasy karboksylowe, mydła, estry, tłuszcze, cukry, białka jako podstawowe składniki organizmów żywych, tworzywa sztuczne.
 11. Działanie niektórych substancji na organizm człowieka: leki, trucizny, alkohole, narkotyki, nawozy, środki ochrony roślin.

Przykładowy egzamin z chemii - pobierz

Do góry

FIZYKA Z ASTRONOMIą

 1. Właściwości materii.
 2. Stany skupienia materii. Kinetyczny model budowy materii.
 3. Ruch i siły
 4. Opis ruchów prostoliniowych. Ruch drgający (jakościowo), ruchy krzywoliniowe. Oddziaływania mechaniczne i ich skutki. Równowaga mechaniczna. Zasada zachowania pędu. Zasady dynamiki. Oddziaływania grawitacyjne. Loty kosmiczne.
 5. Praca i energia
 6. Rodzaje energii mechanicznej. Zasada zachowania energii. Moc. Pierwsza zasada termodynamiki.
 7. Przesyłanie informacji
 8. Fale dźwiękowe. Fale elektromagnetyczne. Rozchodzenie się światła - zjawiska odbicia i załamania. Barwy. Obrazy optyczne. Natura światła. Urządzenia do przekazywania informacji.
 9. Elektryczność i magnetyzm
 10. Ładunki elektryczne i ich oddziaływanie. Pole elektryczne.
 11. Obwód prądu stałego. Prawa przepływu prądu stałego. ¬ródła napięcia. Pole magnetyczne. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej (jakościowo). Wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej.
 12. Mikroskopowy model zjawisk elektrycznych.
 13. Budowa atomu. Energia jądrowa. Promieniowanie jądrowe.
 14. Układ Słoneczny. Elementy kosmologii.

Przykładowy egzamin z fizyki - pobierz

Do góry

GEOGRAFIA

 1. Ziemia, jako część Wszechświata.
   a) Charakterystyka Układu Słonecznego.
   b) Ruchy: wirowy i obrotowy Ziemi i ich konsekwencje.
 2. Ziemia, jako środowisko życia, jej historia i obraz współczesny.
   a) Atmosfera.
   b) Hydrosfera.
   c) Litosfera (budowa Ziemi, skały i minerały).
   d) Dzieje geologiczne Ziemi.
   e) Procesy wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi.
   f) Biosfera i gleby.
 3. Współczesne przemiany gospodarcze, społeczne i polityczne na kontynentach i w wybranych państwach.
   a) Demografia.
   b) Urbanizacja.
   c) Gospodarka: rolnictwo, przemysł, usługi.
   d) Zagadnienia z geografii politycznej (np. konflikty, integracja na świecie, itd.).
 4. Geografia Polski.
   a) Położenie i granice Polski.
   b) Podział administracyjny Polski.
   c) Geografia fizyczna Polski (budowa i przeszłość geologiczna, sieć hydrologiczna, klimat, świat organiczny i gleby).
   d) Zagadnienia z geografii społeczno – ekonomicznej Polski (ludność, urbanizacja, gospodarka, usługi).
   e) Podział administracyjny Polski.
   f) Charakterystyka krain geograficznych Polski.

Przykładowy egzamin z geografii - pobierz

Do góry

HISTORIA

 1. Periodyzacja dziejów i pojęcie czasu w historii.
 2. Warunki życia człowieka w czasach najdawniejszych.
 3. Cywilizacje starożytne - dorobek kultury i jego trwałość (Egipt, Izrael, Grecja, Rzym).
 4. Powstanie chrześcijaństwa i pierwsze wieki jego rozwoju.
 5. Europa i świat śródziemnomorski w wiekach średnich: państwa, religie, społeczeństwa, kultury (Bizancjum, Arabowie, państwo Karolingów, cesarstwo Ottonów, uniwersalizm cesarski i papieski, ruch krucjatowy, gospodarka średniowieczna, jedność i różnorodność kultury średniowiecza).
 6. Polska pierwszych Piastów; statut Bolesława Krzywoustego i rozbicie dzielnicowe Polski; zjednoczenie państwa polskiego; Polska Kazimierza Wielkiego;
 7. Pierwsi Jagiellonowie na tronie Polski; gospodarka i społeczeństwo Polski średniowiecznej - zjawiska i procesy; specyfika kultury polskiego średniowiecza.
 8. Wielkie odkrycia geograficzne. Europejczycy a Nowy Świat XVI-XVIII w.
 9. Europa w XVI-XVII wieku: reformacja i reforma katolicka; barok; powstanie systemów absolutystycznych (Francja, Rosja); Rzeczpospolita szlachecka XVI-XVII w. - kraj wielu kultur i religii.
 10. Przełom oświeceniowy w Europie i w Polsce - przemiany ustrojowe, gospodarcze i cywilizacyjne; powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej; rewolucja francuska - znaczenie dziejowe; Polska u schyłku XVIII wieku (odrodzenie kulturalne, próby ratowania Rzeczypospolitej, rozbiory, powstanie kościuszkowskie).
 11. Przemiany społeczne i cywilizacyjne XIX wieku: epoka napoleońska; tworzenie podstaw nowoczesnej demokracji w Europie i Ameryce Północnej; przemiany na mapie politycznej Europy i świata; kolonializm; rozwój ekonomiczny i społeczny w XIX wieku.
 12. Losy i postawy Polaków w warunkach braku niepodległości: powstania narodowe, koncepcje pracy organicznej, losy Polaków na emigracji.
 13. I wojna światowa; rewolucje rosyjskie.
 14. Świat między wojnami: kryzys demokracji (systemy totalitarne, hitleryzm i komunizm); najistotniejsze problemy gospodarcze, społeczne i polityczne świata.
 15. Odrodzone państwo polskie: budowa państwowości, walka o granice; ewolucja ustrojowa; główne problemy gospodarcze i społeczne; polityka zagraniczna i miejsce Polski w Europie międzywojennej.
 16. II wojna światowa; pakt Ribbentrop-Mołotow i jego realizacja, momenty przełomowe wojny, budowa koalicji antyhitlerowkiej; eksterminacja narodów na terenach okupowanych; obozy koncentracyjne i łagry; Holokaust.
 17. Polska w latach 1939-1945: dwie okupacje; Katyń; formy i miejsca walki o niepodległość; polskie państwo podziemne; powstanie warszawskie; losy Polaków w kraju i na obczyźnie.
 18. Świat powojenny; postęp cywilizacyjny, przemiany polityczne i kulturowe; konflikt Wschód-Zachód, nowe zjawiska polityczno - społeczne i przyspieszenie cywilizacyjne, dekolonizacja; nowe zjawiska w kulturze masowej.
 19. Polska po 1945 roku: walka o kształt państwa, polski stalinizm; przemiany gospodarczo-społeczne w PRL; kryzysy polityczne lat 1956, 1968, 1970; wybór Polaka na papieża, rok 1980 i powstanie Solidarności, stan wojenny i lata osiemdziesiąte; przełom roku 1989, proces budowy III Rzeczypospolitej.

EDUKACJA REGIONALNA - DZIEDZICTWO KULTUROWE W REGIONIE

 1. Położenie i zróżnicowanie przestrzenne elementów środowiska geograficznego regionu.
 2. Rola regionu i jego związki z innymi regionami Polski.
 3. Charakterystyka i pochodzenie społeczności regionalnej.
 4. Elementy historii regionu i jego najwybitniejsi przedstawiciele.
 5. Język regionalny, gwary i nazewnictwo regionalne, miejscowe nazwy, imiona i nazwiska.
 6. Elementy dziejów kultury regionalnej, regionalne tradycje, obyczaje i zwyczaje, muzyka.
 7. Główne zabytki przyrody i architektury w regionie.
 8. Historia i tradycja własnej rodziny na tle historii i tradycji regionu.

KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA

 1. Chronologia starożytności.
 2. Elementy historii i geografii świata starożytnego.
 3. Wybrane zagadnienia z życia codziennego Greków i Rzymian.
 4. Znaczenie mitologii, misteriów, obrzędów, świąt i uroczystości.
 5. Rola igrzysk olimpijskich i widowisk teatralnych.
 6. Podstawowe wiadomości o dziejach języka, alfabetu, pisma.
 7. Przykłady literatury i sztuki starożytnej Grecji i Rzymu.
 8. Powstawanie kultury chrześcijańskiej i jej związki z kulturą Grecji i Rzymu.
 9. Obecność wartości świata starożytnego w średniowieczu i nowożytnej Europie.
 10. Rola filozofii greckiej, prawa rzymskiego i Biblii w kulturze polskiej.

Przykładowy egzamin z historii - pobierz

Do góry

JĘZYK ANGIELSKI

POZIOM PONADPODSTAWOWY

 1. Konstrukcje gramatyczne
  1. System czasowy (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Will and Going to, Future Continuous, Future Perfect)
  2. Strona czynna i bierna w różnych czasach
  3. Wzory czasowników: Gerunds i Infinitives
  4. Formy pytające:
   • pytania o podmiot i o dopełnienie (Wh-questions)
   • krótkie pytania (Yes/No questions)
   • pytania pośrednie (Indirect questions)
   • question tags
  5. Czasowniki modalne: must/have to, should, may, might, could, can/be able to, can't, mustn't (wyrażanie próśb, nakazów, zakazów, zaleceń, powinności, umiejętności, przyszłości i pewności dotyczące wydarzeń teraźniejszych i przeszłych)
  6. Konstrukcje should have done, wish do wyrażenia hipotezy
  7. Okresy warunkowe: I, II, III; "zero conditional"
  8. Mowa zależna Reported Speech w zdaniach twierdzących i pytaniach
  9. Zdania przydawkowe ograniczające i nieograniczające (defining, non-defining relative clauses), zaimki względne (who, which, where, why, that)
  10. Rodzajniki a, an, the (reguły dotyczące ich użycia bądź pomijania w zdaniu)
  11. Rzeczowniki złożone z some i any, few i a few, much i many
  12. Regularna i nieregularna liczba mnoga rzeczownika
  13. Forma dzierżawcza rzeczownika
  14. Stopniowanie przymiotników
  15. Przysłówki częstotliwości i ich pozycja w zdaniu
  16. Stopniowanie przysłówków
  17. Słowotwórstwo - przyrostki i przedrostki do tworzenia rzeczowników, przymiotników, przysłówków, czasowników
 2. Zakresy tematyczne
  1. Informacje osobiste
  2. Dom
  3. Szkoła
  4. Praca
  5. Czas wolny
  6. Życie rodzinne i towarzyskie
  7. Uczucia
  8. Nauka i technika
  9. Środowisko naturalne
  10. Podróżowanie
  11. Kultura i sztuka
  12. Problemy społeczne współczesnego świata.
 3. Funkcje językowe. Wyrażanie:
  • zgody, niezgody
  • zaprzeczania
  • pewności
  • wiedzy
  • przymusu
  • konieczności
  • umiejętności
  • zakazu, przyzwolenia
  • zamiaru, intencji
  • preferencji
  • upodobania
  • zadowolenia, niezadowolenia
  • zainteresowania
  • zdziwienia
  • nadziei
  • rozczarowania
  • obawy, strachu
  • przepraszanie
  • aprobaty, dezaprobaty
  • propozycji
  • prośby
  • rady
  • ostrzeżenia
  • pomocy
  • prośby o wyjaśnienie
 4. Sprawność czytania:
  1. Rozumienie dłuższych i bardziej złożonych tekstów,
  2. Rozumienie prostego tekstu narracyjnego,
  3. Rozumienie ogólnego sensu tekstu, który zawiera fragmenty niezrozumiałe,
  4. Rozumienie ogólnego sensu obszerniejszego tekstu przy pobieżnym czytaniu,
  5. Wyszukiwanie żądanej informacji lub szczegółu z częściowo niezrozumianego tekstu.
 5. Sprawność pisania:
  1. Formułowanie, w miarę zróżnicowanej pod względem morfosyntaktycznym i leksykalnym, wypowiedzi pisemnej,
  2. Sformułowanie i zapisanie własnego oraz otrzymanego komunikatu,
  3. Napisanie krótkiego listu,
  4. Sporządzenie prostej i spójnej notatki z czyjejś wypowiedzi,
  5. Prawidłowe stosowanie zasad ortografii i podstaw interpunkcji.


Przykładowy egzamin z języka angielskiego poziom rozszerzony - pobierz

Do góry

JĘZYK NIEMIECKI

 1. Uczeń zna proste struktury leksykalno-gramatyczne umożliwiające formułowanie wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym, ortograficznym i leksykalnym w zakresie następujących tematów:
  1. człowiek - dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, hobby,
  2. szkoła - przedmioty nauczania, przybory szkolne, plan lekcji,
  3. życie rodzinne i towarzyskie - członkowie rodziny, czynności życia codziennego, czas zegarowy, formy spędzania czasu wolnego, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, zawieranie nowych znajomości, składanie życzeń,
  4. żywienie - artykuły spożywcze, posiłki, wizyta w restauracji,
  5. zakupy - cena, rozmiar,
  6. podróżowanie i turystyka - środki transportu, opis wycieczki, dworzec kolejowy, zasięganie informacji,
  7. zdrowie - części ciała, dolegliwości, wizyta u lekarza,
  8. elementy wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego - ważniejsze nazwy geograficzne.
 2. Uczeń wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie:
  1. a.Rozumienia globalnie i selektywnie tekstu słuchanego i czytanego, bogatego pod względem treści i o wysokim stopniu zróżnicowania struktur leksykalno - gramatycznych, dotyczącego znanych mu sytuacji,
  2. Określania kontekstu sytuacyjnego.
 3. Uczeń wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu i reagowania językowego w postaci:
  1. a.Krótkiej wypowiedzi- opis ludzi i czynności, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości,
  2. Uzyskiwania i udzielania informacji,
  3. Formułowania życzeń, gratulacji i pozdrowień.
  4. Napisania listu, kartki.

Przykładowy egzamin z języka niemieckiego - pobierz

Do góry
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Szkoła warta polecenia
gimnazjum nr 1 i I liceum ogólnokształcące w Swarzędzu
Warto zobaczyć, co proponują:
Biblioteka Publiczna w Swarzędzu
Losowa fotografia
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?
Ciekawy link
Projekt
"Dziecięcy świat emocji"
grupy MIMIKA

Wygenerowano w sekund: 0.11 8,336,316 Unikalnych wizyt