Regulamin rekrutacji Szkoła Podstawowa

1. Celem szkoły jest przygotowanie uczniów do wynikających z prawa egzaminów końcowych, tak aby mogli rozpocząć naukę  w klasach licealnych  o wybranych przez siebie profilach. 

2. Uczniowie klasy dwujęzycznej z językiem angielskim przygotowywani są od klasy 7 do rozpoczęcia nauki w liceum w klasie dwujęzycznej. Nauczanie  dwujęzyczne polega  na  zwiększonej ilości języka angielskiego (5 lekcji w tygodniu)      oraz  nauczaniu wybranych przedmiotów z użyciem języka angielskiego. Uczniowie  przyjmowani do szkoły do klasy 8 są przygotowywani do rozpoczęcia nauki  w liceum z rozszerzonym programem języka angielskiego.

3. Program obu klas obejmuje wiele projektów wychowawczych (w tym obóz adaptacyjny poprzedzający rozpoczęcie roku, szkoły zimowe) oraz bogaty katalog zajęć dodatkowych – warsztaty nadobowiązkowe.

4. Na rok szkolny 2020/2021 prowadzona jest rekrutacja do klasy 1. oraz do klasy 7. i 8.

5. Rodzice kandydatów mogą składać podania w sekretariacie Szkoły.

6. Podstawą przyjęcia kandydata (kandydatki) do Szkoły będą kolejno:

    a) rozmowa rekrutacyjna (uczestniczy kandydat, jego rodzice/opiekunowie i dyrektor Szkoły),

    b) w przypadku kandydatów do klasy 7. lub 8. test diagnostyczny z języka angielskiego (przeprowadzany w dniu rozmowy),

    c) decyzja Komisji Rekrutacyjnej o wpisaniu kandydata (kandydatki) na listę uczniów Szkoły,

    d) umowa o naukę (warunki finansowe – w osobnej zakładce).

7. Aby umówić się na rozmowę rekrutacyjną, Rodzice kandydata (kandydatki) proszeni są o złożenie w sekretariacie Szkoły wymaganych dokumentów, a w przypadku kandydatów do klasy 7 lub 8. - ponadto o wniesienie opłaty w    wysokości 100 zł.

8. Jeżeli jeszcze przed tą rozmową Rodzice chcieliby uzyskać dodatkowe informacje o Szkole, Dyrektor lub jego zastępca udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania. Ewentualne prośby o spotkania należy zgłaszać w sekretariacie Szkoły.

9. O treści decyzji Komisji Rekrutacyjnej Rodzice zostaną zawiadomieni listem poleconym do dnia 15 maja 2020 roku.