Przedmioty na poziomie zaawansowanym

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PRZEDMIOTACH

NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM (PZ)

W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCąCYM W SWARZĘDZU

 

  1. Każdy uczeń Liceum zobowiązany jest do ukończenia nauki przynajmniej dwóch przedmiotów PZ.

  2. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć w PZ z przedmiotów, z których zdawał egzaminy wstępne oraz w  PZ zadeklarowanych jako dodatkowe w podaniu Rodziców o przyjęcie ucznia do Szkoły.

  3. Uczeń klasy trzeciej ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach na poziomie zaawansowanym z przedmiotu, z którego będzie zdawał egzamin maturalny w zakresie rozszerzonym.

  4. W sytuacjach wyjątkowych, na wniosek ucznia rozpoczynającego naukę w Szkole złożony do 31 lipca, Dyrektor Szkoły może zmienić jego zestaw PZ.

  5. Po rozpoczęciu nauki uczeń ma prawo do uczestnictwa w kolejnych PZ, jeśli spełnia dwa warunki jednocześnie: 1. Złożył wniosek do Dyrektora Szkoły o wpisanie na listę uczestników wybranego PZ nie później niż na miesiąc przed końcem trymestru. 2. Zdał na 70% możliwej do uzyskania liczby punktów egzamin z materiału zrealizowanego na zajęciach PZ, w których uczeń nie uczestniczył.

  6. Uczeń może zrezygnować z kontynuowania nauki przedmiotu PZ od kolejnego trymestru, jeżeli: 1. O swojej rezygnacji pisemnie zawiadomił Dyrektora Szkoły przynajmniej na dwa tygodnie przed zakończeniem zajęć w danym trymestrze. 2. Uzyskał na ten trymestr ocenę nie niższą niż 1,60. 3. Po rezygnacji nadal będzie spełniał wymagania pkt. 1.

  7. Warunkiem kontynuowania przez ucznia nauki przedmiotu PZ w klasie drugiej i trzeciej jest uzyskanie na zakończenie klasy poprzedniej przynajmniej dostatecznej oceny rocznej albo zdanie egzaminu, na warunkach i z zakresu określonego przez prowadzącego zajęcia, najpóźniej w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie zajęć szkolnych w kolejnym roku szkolnym.  Warunkiem kontynuowania nauki na PZ w klasie III w trymestrze II jest uzyskanie przez ucznia w trymestrze I oceny nie niższej niż 2,6.

  8. Terminy egzaminów, o których mowa w pkt. V i VII wyznacza Dyrektor Szkoły.

  9. W wyjątkowych sytuacjach Dyrektor na wniosek ucznia może zezwolić na odstąpienie od zasad regulaminowych.

 

Swarzędz, dnia 24.08.2017 r.