Potrzebne dokumenty

Dokumenty, które należy złożyć ubiegając się o przyjęcie do Liceum:

  1. Podanie
  2. Dwie fotografie legitymacyjne.
  3. Świadectwo ukończenia klasy VII szkoły podstawowej.
  4. Poświadczony przez wychowawcę klasy wykaz ocen klasyfikacyjnych  uzyskanych przez kandydata po pierwszym semestrze klasy VIII szkoły podstawowej (nie dotyczy uczniów Szkoły Podstawowej Fundacji EKOS w Swarzędzu).
  5. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej - po otrzymaniu dokumentu.
  6. Zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty - po otrzymaniu dokumentu.
  7. Jeżeli  kandydatka/kandydat korzysta ze zwolnienia z egzaminów wstępnych -  podanie z powołaniem się na stosowny punkt Regulaminu, oraz dokument stanowiący podstawę tego zwolnienia.